SNELLE LEVERING        VOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE        LEVERING IN DE BENELUX        PERSOONLIJK ADVIES        ELKE DAG BEREIKBAAR 8.00-22.00 UUR

Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Professionele-Koeling.nl

1. Toepasselijkheid

1.0 Op alle door of namens Professionele-Koeling.nl gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Professionele-Koeling.nl gehanteerde algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als dan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
Professionele-Koeling.nl wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Professionele-Koeling.nl aan afnemer is bevestigd.
Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat die vernietiging de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.
 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. professionele-koeling.nl: De gebruiker van de algemene voorwaarden, in dit geval Non Food Nederland V.O.F. opererend onder de handelsnaam Professionele-Koeling.nl.
B. de afnemer: De wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
C. de overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en afnemer.

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten van-en met Non Food Nederland V.O.F. handelend onder haar handelsnaam: Professionele-koeling.nl en op alle met Non Food Nederland V.O.F. aangegane overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin van het woord.
 • 1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en goederen. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in eerste instantie de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij anders is bepaald.
 • 1.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Afwijkingen gelden uitsluitend voor aanbiedingen, leveringen of overeenkomsten waar zij voor gemaakt zijn.
 • 1.4 De algemene voorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hier schriftelijk door Non Food Nederland V.O.F. mee is ingestemd.
 • 1.5 Onder de afnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Non Food Nederland V.O.F. een contractuele relatie heeft of gaat krijgen.
 • 1.6 Non Food Nederland V.O.F. behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 1.7 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich dusdanig wijzigen, dat daar door de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan dient overleg plaats te vinden over een tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
 • 1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 1.9 Indien er onduidelijkheid bestaat inzake de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de 'intentie' van deze bepalingen.
 • 1.10 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de 'intentie' van deze algemene voorwaarden.
 • 1.11 Door gebruik te maken van de website www.professionele-koeling.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website www.professionele-koeling.nl.
 • 1.12 Non Food Nederland V.O.F. is bevoegd gebruik te maken van externe partijen bij de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer.

2. Aanbiedingen

 • 2.1 Alle door Professionele-Koeling.nl gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Professionele-Koeling.nl komt eerst tot stand nadat Professionele-Koeling.nl dit schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop Professionele-Koeling.nl een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.
 • 2.2 Alle aanbiedingen van Professionele-Koeling.nl geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van haar en/of haar leveranciers strekt.
 • 2.3 Binnen onze vermeldingen, aanbiedingen, brochures en overige product informatieve materialen aangegeven maten, gewichten en technische gegevens, als ook daarbij behorende tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij Professionele-Koeling.nl hier een uitdrukkelijke en schriftelijke garantie op heeft verstrekt. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst.
 • 2.4 Professionele-Koeling.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Conformiteit

 • 3.1 Binnen de in onze vermeldingen, aanbiedingen, brochures en overige product informatieve materialen vermelde maten, gewichten en technische gegevens, als ook daarbij behorende tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij Professionele-Koeling.nl hier een uitdrukkelijke en schriftelijke garantie op heeft verstrekt.
 • 3.2 Hoewel deze website www.Professionele –Koeling.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Professionele-koeling.nl niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
 • 3.3 Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

4. Prijzen

 • 4.1 Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
 • 4.2 De door Professionele-Koeling.nl getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen buitenlandse valuta, invoerrechten, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren.
 • 4.3 Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Professionele-Koeling.nl bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen.
 • 4.4 Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen weergegeven in Euro's per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • 4.5 Op sommige afleveringen van en door Professionele-Koeling.nl geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de afnemer inzichtelijk in het bestelproces. Binnenlandse leveringen met een netto goederenwaarde boven € 350,00 excl. BTW zijn franco huis. Voor leveringen op de Waddeneilanden en in het buitenland gelden nader op te geven tarieven.

5. Bestellingen

 • 5.1 Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.professionele-koeling.nl volledig is doorlopen.
 • 5.2 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Professionele-Koeling.nl en haar klanten, dan wel tussen Professionele-Koeling.nl en derden, voor zover deze betrekking hebben op de door de klant bij Professionele-Koeling.nl geplaatste bestelling, is Professionele-Koeling.nl nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door en van Professionele-Koeling.nl
 • 5.3 De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële afnemer geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van de overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • 5.3.1 De potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en de desbetreffende data "bestelling" aan Professionele-Koeling.nl via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Professionele-Koeling.nl ontvangen.
 • 5.3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de afnemer per e-mail is verzonden naar het door afnemer opgegeven e-mailadres, dan wel vanaf het tijdstip dat Professionele-Koeling.nl een aanvang heeft genomen met de uitvoering van haar verplichtingen.
 • 5.3.3 De overeenkomst kan door Professionele-Koeling.nl herroepen worden of er kunnen speciale voorwaarden aan de bestelling worden verbonden in geval de afnemer niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Professionele-Koeling.nl de afnemer dit binnen 8 dagen na de ontvangst van de bestelling meedelen.
 • 5.3.4 Afnemer en Professionele-Koeling.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 5.3.1 en 5.3.2 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Professionele-Koeling.nl gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 • 5.3.5 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Professionele-Koeling.nl en afnemer, dan wel tussen Professionele-Koeling.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de afnemer bij Professionele-Koeling.nl gedane bestelling, is Professionele-Koeling.nl nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door en van Professionele-Koeling.nl
 • 5.3.6 De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • 5.3.7 Indien de inhoud van de aanbieding en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.
 • 5.3.8 Het annuleren van een met Professionele-Koeling.nl gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Professionele-Koeling.nl. De afnemer is gehouden alle hieruit, voor Professionele-Koeling.nl., voortvloeiende schade en kosten aan Professionele-Koeling.nl te vergoeden.

6. Wijzigingen

 • 6.1 Een na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kan Professionele-Koeling.nl slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Professionele-Koeling.nl.

7. Vrachttoeslag

 • 7.1  Op sommige afleveringen van en door Professionele-Koeling.nl geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de afnemer inzichtelijk in het bestelproces. Binnenlandse leveringen met een netto goederenwaarde boven € 350,00 excl. BTW zijn franco huis. Voor leveringen op de Waddeneilanden en in het buitenland gelden nader op te geven tarieven. Hiervoor wordt, indien van toepassing, een afwijkende vrachttoeslag door Professionele-Koeling.nl ter goedkeuring schriftelijk aan de afnemer aangeboden.

8. Risico overgang

 • 8.1 Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Professionele-Koeling.nl geleverde goederen gaat over op de afnemer nadat Professionele-Koeling.nl de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres heeft afgeleverd/heeft laten afleveren.

9. Afname verplichting

 • 9.1 De afnemer is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd.
 • 9.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en extra transportkosten, verschuldigd zijn.

10. Leveringen/Levertijden

 • 10.1 De wijze van transport / verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door Professionele-Koeling.nl bepaald. Levering vindt plaats op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, doorgaans tussen 8.00uur en 17.00 uur.
 • 10.2 Voorafgaand aan de levering informeert Professionele-Koeling.nl afnemer over de aflevering.
 • 10.3 Er dient op de overeengekomen afleverdag iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.
 • 10.4 De bestelde goederen worden tot aan de eerste gelijkvloerse deur geleverd indien en voor zover er sprake is van goede bereikbaarheid van het pand. Indien de bezorger/vervoerder de goederen toch naar binnen brengt is dit voor rekening en risico van afnemer.
 • 10.5 De door Professionele-Koeling.nl opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn.
 • 10.6 Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer Professionele-Koeling.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Professionele-Koeling.nl haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Professionele-Koeling.nl, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig, kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Professionele-Koeling.nl, dan dient dit tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.
 • 10.7 Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Professionele-Koeling.nl gesloten overeenkomst.
 • 10.8 Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 • 10.9 Het is Professionele-Koeling.nl toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid

 • 11.1 Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Professionele-Koeling.nl is Professionele-Koeling.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • 11.2 Professionele-Koeling.nl is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar verzekeraar wordt gedekt.
 • 11.3 Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Professionele-Koeling.nl in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.

12. Betaling

 • 12.1 Betaling van het door Professionele-Koeling.nl gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Van deze betalingsvoorwaarde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. Zodra Professionele-Koeling.nl heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Professionele-Koeling.nl is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product.
 • 12.2 Betaling van het aan Professionele-Koeling.nl verschuldigde dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • 12.3 Bij bestellingen via de website kan worden betaald middels I-Deal, Creditcard en Bankoverschrijving. Professionele-Koeling.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website www.professionele-koeling.nl .
 • 12.4 In geval van niet tijdige betaling is Professionele-Koeling.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 • 12.5 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de afnemer eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Professionele-Koeling.nl steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering wordt gebracht.

13. Uitsluiting verrekening

 • 13.1 afnemer is niet bevoegd de openstaande factuurwaarde te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is afnemer bevoegd zich aan haar verplichtingen uit de met Professionele-Koeling.nl gesloten overeenkomst op te schorten.
 • 13.2 Indien afnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichting jegens Professionele-Koeling.nl voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is afnemer de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is afnemer gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, dit met een minimum van € 500.=
 • 13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van afnemer zijn de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • 13.4 Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Professionele-Koeling.nl is Professionele-Koeling.nl bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met afnemer op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van afnemer uit de met Professionele-Koeling.nl gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Professionele-Koeling.nl, bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

14. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

 • 14.1 De door Professionele-Koeling.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Professionele-Koeling.nl tot dat de afnemer alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Professionele-Koeling.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Professionele-Koeling.nl verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Professionele-Koeling.nl op afnemer uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door afnemer.
 • 14.2 Afnemer is verplicht de door Professionele-Koeling.nl onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Professionele-Koeling.nl af te geven.
 • 14.3 Afnemer verleent Professionele-Koeling.nl reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van afnemer te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Professionele-Koeling.nl op volledige schadeloosstelling.
 • 14.4 Door Professionele-Koeling.nl aan afnemer geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Professionele-Koeling.nl vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.
 • 14.5 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt Professionele-Koeling.nl zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Professionele-Koeling.nl op afnemer mocht hebben.
 • 14.6 Afnemer is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Professionele-Koeling.nl geleverde zaken welke door afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Professionele-Koeling.nl is komen te vervallen.
 • 14.7 Afnemer is gehouden op het eerste verzoek van Professionele-Koeling.nl daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.
 • 14.8 Indien derden enig recht op het door Professionele-Koeling.nl onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is afnemer gehouden Professionele-Koeling.nl, zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden, hiervan op de hoogte te stellen.
 • 14.9 Afnemer verplicht zich op het eerste verzoek van Professionele-Koeling.nl daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal.
 • 14.10 Afnemer verplicht zich er voorts toe alle aanspraken van afnemer op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Professionele-Koeling.nl op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

15. Garantie

 • 15.1 Professionele-Koeling.nl garandeert de door haar geleverde zaken gedurende een periode welke minimaal gelijk is aan de door de fabrikant/importeur vastgestelde garantievoorwaarden.
 • 15.2 Afnemer komt geen beroep op de garantieverplichting van Professionele-Koeling.nl toe indien afnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, danwel indien afnemer het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden of onoordeelkundig heeft gehandeld
 • 15.3 Door Professionele-Koeling.nl worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Professionele-Koeling.nl, vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door Professionele-Koeling.nl geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft.
 • 15.4 Professionele-Koeling.nl is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabriek- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
 • 15.5 Afnemer vrijwaart Professionele-Koeling.nl voor alle schade, welke voor Professionele-Koeling.nl mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Professionele-Koeling.nl aan afnemer geleverde goederen mochten verkrijgen.
 • 15.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 1. Indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Professionele-Koeling.nl zijn verricht.
 2. Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
 3. Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
 4. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • 15.7 Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, deurrubber, bedieningsknoppen, etc en door onoordeelkundig gebruik of nalatigheid

16. Reclamaties

 • 16.1 Afnemer dient de gekochte zaken direct bij en na aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden met betrekking tot juistheid en aantal. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk/per email aan Professionele-Koeling.nl te melden.Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en worden reclamaties niet meer in behandeling genomen. In dat geval mag het apparaat niet in gebruik genomen worden. Gebruikte apparatuur wordt niet omgeruild. Omruiling kan in dat geval dus alleen plaatsvinden indien melding binnen 5 werkdagen, ongebruikt en in originele verpakking.
 • 16.1.1 Tekortkomingen wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door afnemer op de vrachtbrief zijn aangetekend.
 • 16.2 Indien het een constatering betreft inzake verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd, dan dient afnemer zijn schriftelijke melding te doen met bewijsvoering in de vorm van fotomateriaal.
 • 16.2.1 Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz., kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
 • 16.3 Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd en de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn.
 • 16.4 Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie niet langer toegestaan, ongeacht op welke grond en ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.
 • 16.5 Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de geleverde goederen en/of materialen bestaan.
 • 16.6 Goederen en/of materialen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Professionele-Koeling.nl worden geretourneerd.
 • 16.7 In bepaalde gevallen, uitsluitend tot onze beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door Professionele-Koeling.nl geleverde goederen worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat, ongebruikt en originele verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Professionele-Koeling.nl en/of haar leveranciers behoren.
 • 16.8 In een dergelijk geval waarin Professionele-Koeling.nl zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de afnemer eventueel en indien van toepassing te belasten met retourkosten, welke bestaan uit een (per merk/leverancier/importeur/fabriek) nader te bepalen bedrag. Het retour zenden vanuit de afnemer naar ons adres is voor rekening en verantwoording van de afnemer.

17. Bedenktijd en ontbinding

 • 17.1 In het geval van een niet zakelijke verkoop transactie( consumenten verkoop) heeft de particuliere afnemer-consument gedurende 7 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient de particuliere afnemer-consument de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste en voor eigen rekening aan Professionele-Koeling.nl retour te zenden. Professionele-Koeling.nl zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten. Deze regeling is alleen van toepassing op standaard voorraad artikelen en niet op speciale bestelartikelen. Voorafgaande aan het aangaan (enkel en alleen bij een niet zakelijke verkoop transactie consumenten verkoop) van de koopovereenkomst zal Professionele-koeling.nl duidelijk doorgeven of het in dat geval een standaard artikel of bestelartikel betreft.

18. Overmacht

 • 18.1 In geval van overmacht heeft Professionele-Koeling.nl het recht te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Professionele-Koeling.nl daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Professionele-Koeling.nl is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien Professionele-Koeling.nl in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door Professionele-Koeling.nl genoten voordeel.
 • 18.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waardoor de afnemer de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Professionele-Koeling.nl kan verlangen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van Professionele-Koeling.nl, wanprestatie van leveranciers van Professionele-Koeling.nl, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van Professionele-Koeling.nl overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden.
 • 18.3 Professionele-Koeling.nl is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 • 18.4 Indien de afnemer Professionele-Koeling.nl daartoe schriftelijk aanmaant is Professionele-Koeling.nl gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 18.1 uit te spreken.

19. Storingen

 • 19.1 Storingen kunt u op alle dagen schriftelijk of telefonisch of per e-mail bij ons melden. Wij streven ernaar de storing op werkdagen binnen 24 uur op te lossen.

20. Gegevensbeheer

 • 20.1 Indien u een bestelling plaatst bij Professionele-Koeling.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Professionele-Koeling.nl. Professionele-Koeling.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 • 20.2 Professionele-Koeling.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 • 20.3 Professionele-Koeling.nl zal naar aanleiding van een verzoek van de afnemer zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de afnemer heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen.
 • 20.4 Indien en voor zover er voor de bestelprocedure door Professionele-Koeling.nl. inloggegevens zijn verstrekt, draagt de afnemer zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
 • 20.5 Het kan zijn dat u op de website van Professionele-Koeling.nl hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. Professionele-Koeling.nl is niet verantwoordelijk voor: de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers: de inhoud van deze websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden.

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • 21.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Professionele-Koeling.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Professionele-Koeling.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 21.2 Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 21.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Professionele-Koeling.nl tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Professionele-Koeling.nl, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 • 21.4 Alle door Professionele-Koeling.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, tekeningen,(elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Professionele-Koeling.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22. Copyright

 • 22.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf benodigd van Professionele-Koeling.nl

23. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

 • 23.1 Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemer en Professionele-Koeling.nl, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.
 • 23.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • 23.3 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 23.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.